ولایتی شوراګانی، دملی یووالی په لوری دریڅی

ولایتی شوراګانی، دملی یووالی په لوری دریڅی

تبصره نشته

 

    لیکوال:  عبدالمجیب خلوتگر ژو‌باړونکی:  محمد بشیر ۱۳۸۹ لمریز/ ۲۰۱۰ م   کال Compse – 1 Pashto

زياتره ...  

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK