بیړنۍ خبرونه
مدني ټولني
دباسیکل چلوونکو معیوبینوموسسه  معیوبینو ته د پیاوړتوب اوبوختیا په موخه (AABRAR)

دباسیکل چلوونکو معیوبینوموسسه معیوبینو ته د پیاوړتوب اوبوختیا په موخه (AABRAR)

تبصره نشته

 

لیدلوری: ددی موسسی لیدلوری دیو داسی افغانستان جوړول ، کوم چی د تاوتریخوالی،تعصب اونژادپالنی څخه  پاک وی او هرڅوک دخپل اساسی حقونو لکه تعلیم او تربیه ټولنیز عدالت او مساوات څخه برخمن وی . ماموریت: ددی سازمان ماموریت چی یو غیر انتفاعی او دنوښتونو د پرمختګ تسعیل کوونکی په ټول هیواد کی دی او په […]

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK