(THRA)مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان

نظر ندارد
(THRA)مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان

 معرفی:

 انجمن آموزشی حقوق بشر  یک نهاد غیر دولتی ، سیاسی ، انتفاعی ؛ که در راستای اگاهی دهی حقوق بشری بلند بردن ظرفیت زنان کار می کند این موسسه در سال ۱۹۹۷ ایجاد و توسط زنان افغان رهبری شده است. هدف اساسی این نهاد همان بلند بردن اگاهی ها حقوق زنان در سطح جوامع مطابق به اعلامیه های جهانی حقوق بشر  سازمان ملل متحد و کنوانسیونها و همچنان حقوق اسلامی زنان می باشد.

 نهاد فوق الذکر از زنان افغان حمایت کرده تا انها از حقوق شان دفاع کرده و قادر شوند که حقوق سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خویش را خوبتر درک  و شناسایی نمایند. ما به حقوق مساوی زنان و مردان باورمندیم و ازین رو بلند رفتن سطح دانش و اگاهی های زنان را برای شان مبرم و ضروری دانسته تا انها بتوانند حقوق بشری شانرا در سطح جامعه به خوبی درک نمایند.ازین طریق ما در سدد ارتقاع دادن مشارکت های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی زنان در روند انکشاف افغانستان ارائه خدمت گذاری می نمایم.

 نهاد مذکور کارش از کابل پایتخت کشور و ولایت شرقی کشور ننگرهار اغاز کرد و نظر به ضرورت ها دامنه فعالیت های خویش را در ولایت های زیرین  نورستان ، لوگر، پروان، کنر ، پکتیا ، هرات ، کاپیسا، لغمان ، بلخ ، وردک و غزنی نیز گسترش داد. تی ایچ ار ای برنامه های چون  بلند بردن ظرفیت زنان در عرصه علم کمپیوتر ، سواد اموزی ، اموزش های حرفوی  و خیاطی برای دختران و زنان جوان در ولایت ننگرهار راه اندازی می کند.

این سازمان دارای عضویت مشترک پروژه های انکشاف حقوق بشری در یک گروپ سه سازمان می باشد.

 این نهاد با داشتن حمایت از شبکه های حقوق بشری وجامع مدنی توانسته است ۴۰ ماستر مربی را در چهار زون کشور( شمال ، شمال غرب ، شرق ، و زون مرکزی) اموزش داده است.

تی ایچ ار ای همچنان اموزش های را برای مربیان که حقوق بشررا با استفاده از کتاب راهنما راه اندازی می کند. و دفتر مرکزی ان در پایتخت کشور یعنی کابل و شاخه ان در ولایت ننگرهار می باشد.

 موسسه مذکور تا حال از حمایت های مالی دونر های بین المللی متعدد برخودار است ، و این نهاد حمایت مستقیم توسط سفارت بریتانیا مقیم کابل بخش حقوق و دموکراسی ، جی تی زید ، دی د ، ای جی ایی اف ، سفارت کانادا ، شبکه های جامعه مدنی و حقوق بشری ، یواس ای دی ، یوناما ، اکسفام، جی بی ، موسسه بین المللی کونتر پارت، سفارت فرانسه، موسسه انتخابات ازاد وعادلانه در افغانستان فیفا ، موسسه تقویت ملی دموکراسی ،و موسسه بین المللی دموکراسی.

  دیدگاه:

درک از یک جامعه با سعادت جائیکه زنان دارای حقوق مساوی و فرصت های بهتر در تمامی عرصه های زنده گی را دارند.

ماموریت:

کمک همکاری برای ایجاد سعادت یک جامعه بی طرف از طریق بلند بردن ایجاد اگاهی های عامه ، دادخواهی ، تقویت بخشیدن وضعیت اجتماعی- و اقتصادی مردم افغانستان بخصوص تمرکز بیشتر بالای زنان افغان.

۳- ولایات که تحت پوشش فعالیت های این موسسه قرار دارند قرار ذیل اند:

 ننگرهار، کابل ، کنر، لغمان ،نورستان، پکتیا، غزنی، وردک ، لوگر، بلخ، کندز، پروان ، هرات ، کاپیسا، و کندهار.

 ۴- محل فعالیت ها از سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۸

 الف:حقوق بشری یا بشری

ب: بلند بردن اگاهی در مورد روند انتخابات با تاکید بیشتر بالای زنان افغان.

ت: برنامه های دادخواهی

ث: جنسیت

ج: از بین بردن خشونت ها علیه زنان

ح:ایجاد بلند بردن ظرفیت ها و بلند بردن حمایت های ملی

 

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK