جامعه مدنی لوگر

نظر ندارد
جامعه مدنی لوگر

معرفی کوتاه:

جامعه مدنی لوگر که یک نهاد فراگیری ملی میباشددرسال ۱۳۹۲ به منظورتحقق ارزش های حقوق بشری، محوبیسوادی ،فساد،تبعیض وموادمخدر، تامین عدالت اجتماعی ، حاکمیت قانون ،تامین حقوق زنان ، نهادینه شدن آزادی بیان ، گسترش وحدت ملی ،تامین صلح پایدار،حمایت وتحکیم نظام های

مردم سالاری،ارتقای ظرفیت های آموزشی جوانان اعم از دختران وزنان پیرامون ارزش های حقوق بشری ومدنی ، ارایه خدمات اجتماعی وآموزشی وانتخابات شفاف وسراسری وغیره تاسیس گردیده است.

جامعه مدنی لوگر پل ارتباط میان دولت وملت است که نقش اساسی را در تامین روابط دولت با ملت وملت با دولت را ایفای می نماید.

تمام فعالیت های این نهادمطابق به قانون اساسی افغانستان ، و دیگر قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیونها میباشد.

جامعه مدنی لوگر بر علاوه شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در تمام ولسوالی های این ولایت فعالیت دارد ودر صورت نیازفعالیت های آن خارج از ولایت لوگر نیزگسترش می یابدچون دیدگاه ما فراگیر وملی میباشد.

 دیدگاه :

داشتن افغانستان که همه شهروندان بتواند، بدون کدام تبعیض درتمام امور مشارکت داشته باشند.

دولت انکشاف یافته عاری ازفساد با حکومتداری سالم درهماهنگی بادیدگاه های نسل نو ، نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری، مدنی ، رسانه یی درپرتو قوانین ملی وبین المللی ، داشتن روابط نیکو با جامعه جهانی با حفظ منافع ملی ،افغانستان باثبات با داشتن سیاست خارجی مشخص .

 ماموریت :

کمک برای تامین صلح پایدار، حاکمیت قانون ، حکومتداری سالم ، نهادینه شدن ارزش های مدنی ، حقوق بشری ورسانه یی ، برگزاری انتخابات شفاف ،محوفسادوناملایمات اجتماعی،تامین عدالت اجتماعی وحقوق زنان ،گسترش وحمایت آزادی بیان ورسانه ها .

اهداف :

تحقق ارزش های حقوق بشری، محوبیسوادی ،فساد،تبعیض وموادمخدر، تامین عدالت اجتماعی ، حاکمیت قانون ،تامین حقوق زنان ، نهادینه شدن آزادی بیان ، گسترش وحدت ملی ،تامین صلح پایدار،حمایت وتحکیم نظام های

مردم سالاری،ارتقای ظرفیت های آموزشی جوانان اعم از دختران وزنان پیرامون ارزش های حقوق بشری ومدنی ، ارایه خدمات اجتماعی وآموزشی وانتخابات شفاف وسراسری.

محل فعالیت :

ولایت لوگر ودر صورت توان فراتر از آن

 شماره تماس :

۰۷۸۰۱۲۲۲۴۰-۰۷۰۰۴۹۶۹۱۹-۰۷۴۴۲۲۵۵۳۰

ایمل آدرس :

logar.civilsociety@yahoo.com

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK