سازمان بشردوستانه جهت دفاع از ترقی و انکشاف ( HOAD)

نظر ندارد
سازمان بشردوستانه  جهت دفاع از ترقی و انکشاف ( HOAD)

دیدگاه:

 زنده گی ازاد وبا عزت برای فرد فرد این مرز بوم بدون داشتن تبعیض نژادی و قومی یا جنسیتی ،عاری از جنگ و خشونت علیه بشر ، ازار و اذیت جنسی انسان ها در سراسر جهان.

 ماموریت:

کار کردن بصورت یکجایی برای زدودن پدیده ی فقر ، ازار و اذیت انسانها ، جهل و رسیدن به سعادت ثبات دایمی ، و زوایای مختلف محیطی در سطح ولایت در افغانستان.

 اهداف:

 الف: دفاع و حمایت از حقوق اساسی بشری بخصوص قشر های اسیب پذیر در جامعه مانند زنان ، اطفال، و معیوبین.

ب:  ایجاد تسهیلات برای عودت کننده گان افغان و مهاجرین در کشور وتوان بخشیدن انها برای ایجاد اسکان جدید.

ت: اغاز برنامه های صلح و هم پذیری برای تقویت بخشیدن نقش جامعه مدنی در امر دموکراسی و حکومت داری خوب.

ث: راه اندازی بلند بردن ظرفیت ها در امر بازسازی و انکشاف افغانستان.

ج: داد خواهی بازتاب دهی  مشکلات و موارد مختلف مربوط به قشر های اسیب پذیر موجود در جامعه از طریق دهی رسانه ها.

خ: از بین بردن پدیده فقر از طریق انکشاف دادن فعالیت های عمومی و مدیریت منابع طبعیی و برنامه های مالداری.

د:  سیار ساختن مجتمع های محلی و اشتراک گذاری شان برای رسیدن به یک انکشاف پایدار و حفاظت از محیط زیست.

ذ: کار با مجامع محلی و بین المللی برای نایل امدن به اهداف  ام دی جی اس.

ر: کار برای توسعه اجتماعی و انکشاف فزیکی زیربنایی برای افغانستان.

ز: راه اندازی پژوهش های مختلف و ادامه این روند برای انکشافی و ترقی در افغانستان.

 معرفی مختصر:

 تمام موارد بشمول زیر بنای کشور به دلیل جنگ های متواتر از بین رفته اند فقر هنوز هم درین سرزمین فریاد می زند.و کشور وا داشته شد تا شاهد بدترین وضعیت خرابی در همه عرصه ها بخصوص سکتور خصوصی ، درهم وبرهم ، ازار و اذیت بشری، مدیریت ضعیف ، تطبیق فیصدی بسیار کم از قانون و بیچاره شدن جوامع مختلف در سراسر کشورباشد.

 جنگ های متواتر در افغانستان باعث شده است قسمت بزرگ از نسل این کشور را از تجارب در عرصه های مختلف اعم از درس و تعلیم و تجربه کاری عقب بگذارد و نتوانند به حقوق اساسی شان همانا تعلیم و تربیه و دست یافتن به فرصت های کاری باز بدارد.

 حد اکثر از قربانیان جنگ میان نسل جوان ،زنان ، اطفال می باشد ازین لحاظ برای اینکه بتوانیم جوامع افغانی را قادر بسازیم که خود شان انتخاب خود را داشته باشند برای اینکه کشور شانرا چطور بسازند باید مدیریت خوب شوند تا به تعالی و ترقی دست یابند.

برای پاسخ به چنین مورد سازمان مذکور با داشتن متخصیصین مسلکی برای کمک و احیای دوباره زیربنا و بازسازی افغانستان از طریق راه اندازی برنامه های چون دفاع از حقوق بشر ، رشد زراعت ، انکشاف مجتمع ، بلند بردن ظرفیت ، سی پی ای اس با تحقیق عملی درهمه سطوح جامعه را در اولویت های کاری خود داشته عرض اندام نموده است.

هدف  نهاد مزبور برای مبارزه با بحران بشری و بادر نظر داشت  ضرورت انکشاف خدمات اجتماعی و ایجاد فرصت های کاری، بلند بردن از طریق پروژه ها برای نسل جوان ،زنان ، معیوبین ، و مردمان مستعد در اجتماع های دور دست و کاهش بخشیدن فقر در همه سطح و کمک و یاری اهداف انکشاف ملی می باشد.

 موسسه مذکور همچنان اموزش ها ، تحقیقات ، وبلند بردن ظرفیت ها برای مقام های محلی و جامعه مدنی برای حمایت بیشتر از حکومت داری خوب یکجا با مقام های دیگر و ابتکارات برخاسته از اجتماع و حفاظت حقوق بشری برای تمام انسان های موجود در کشور و برای اینکه یک محیط مناسب و جامعه انکشاف یافته و از لحاظ اجتماعی و اقتصادی  داشته باشند راه اندازی می کند.

 مقصد:

منحیث اعضای مسلکی در بخش های بشری و بلند بردن ظرفیت ها ، این احساس دست داد اینکه منحیث یک پل ارتباطی میان مجتمع های محلی مستعد، نماینده گی های سازمان ملل، دولت افغانستان تمام کسانیکه میخواهند مردم افغانستان را کمک و یاری رسانند دست به عمل زدیم  این خود فلسفه ایجاد سازمان مدافع حقوق بشری و انکشاف ان می باشد.

 محل فعالیت ها :

سکتوری کاری:

موسسه مذکور در بخش های زیرین کار می کند.

الف: حقوق بشر و دفاع از ان

ب: زراعت و انکشاف قرا و قصبات دور دست

ت: صحت و تعلیم و تربیه

ث: فعالیت های فرهنگی

ج: و مالداری

بیشتر تمرکز فکری این موسسه قرار ذیل اند:

 الف: کمک و معاونت بشری

ب: دفاع از روند دموکراسی ، حقوق بشر اعم از زنان و حفاظت از اطفال

ت: بلند بردن ظرفیت ، اموزش برای حکومت داری خوب ، رهبری ، ایجاد حل مستحکم و پایدار برای جنگ

ث: احیای مجدد زیربنای زراعت و مالداری

ج: اموزش های مسلکی ، ایجاد شغل

ح: پروژه ها در سطح مجتمع برای انکشاف ان

خ: رشد اقتصاد قرا و قصبات و صنایع دستی خانگی

د: اجتماعی ساختن.

 موقعیت فعالیت:

موسسه مذبور در ولایات شرقی کشور مانند: کنر ، لغمان ، ننگرهار، و نورستان فعالیت دارد.

 Email:
hoad.org@gmail.com
Mobile:
+93 700877440
Website:
under construction

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK