سازمان ایجاد سهولت و معاونت بشری

نظر ندارد
سازمان  ایجاد سهولت و معاونت بشری

دیدگاه:

ایچ ای اف او  هدف، بر اساس اصول پذیرفته شده بی طرفی، همبستگی و انسانیت، از بین بردن فقر و توانمندسازی جوامع محلی می باشد.

 ماموریت:

خدمات ما مردم را از مرحله در مانده گی تا اعتماد به نفس انهم از طریق از بین بردن فقر، ناتوانی ،بیچاره گی و عدم توانایی به دست به کار شدن می رساند. ارائه فعالیت های کاری ما برای تقویت بخشیدن و قادر ساختن انعده اشخاصیکه در سطح جامعه اسیب پذیر اند و غافل از موارد در جوامع اند می باشد. ما برای اوردن تغیرات مثبت از طریق انکشاف دادن ، قدرت بخشیدن ، و تامین صلح متعهد می باشیم.

اهداف :

کمک و یاری رساندن مردم برای ایجاد  یک جهان صلح امیز ، با سعادت، رفاه و اسایش و عدالت اجتماعی که دران بتوانند با عزت زنده گی کرده وخودشان از طریق ارزیابی نیازهای مبتنی بر مشارکتی و فرآیند تصمیم گیری تصامیم خود شانرا اتخاذ نمایند.

فعالیت های اساسی این موسسه قرار ذیل می باشد:

الف:   دادخواهی برای حفاظت از حقوق اساسی بشر

ب: حمایت ازحقوق زنان و اطفال.

ت: ارائه کمک و یاری در حالات اضطراری.

ث: حمایت از اقتصاد روستایی ، ابیاری ، و انکشاف زراعت.

ج: ترغیب کردن جوامع افغانی وگذار از جوامع افغانی به جوامع محلی قوی .

خ: حمایت از تعلیمات رسمی و غیر رسمی

د: ارائه خدمات اساسی صحی.

ذ: تهیه ابتکارات برای ایجاد صلح.

ر: ارتقاع دادن حکومت داری خوب

ز: حفاظت از میراث های فرهنگی افغانی و ذخیر ه کردن دوباره اثار تاریخی .

معرفی مختصر:

 موسسه فوق الذکر یک سازمان بین المللی بوده که در خدمت مردم افغانستان می باشد.

این سازمان در سال ۱۹۹۰  ایجاد و هدف ان ارائه خدمات کمک های  بشر دوستانه برای انعده از اشخاص اسیب پذیر از جنگ در داخل کشور و مهاجرین افغان در کمپ های کشور همسایه پاکستان می باشد.

این نهاد پیشنه کاری ۲۰ ساله را در بخش تطبیق پروژه های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف را داراست.

نهاد مذکور دارای کارمندان کار کشته و کسانیکه این سازمان را رهبری می کنند دارای تحصیلات عالی و کارکنان مسلکی با پس منظر کاری و تجربه کافی در بخش خدمات بشردوستانه اند.

 ایچ ای اف او مردم را از بیکاره گی به خود کفایتی سوق می دهد انهم از طریق از بین بردن فقر  ، ناتوانی ، بیچاره گی.

 محل فعالیت :

موقعیت فعالیت:

غزنی ، بلخ ، هلمند ، هرات ، کابل ، قندهار ، کاپیسا، پکتیا ، و ولایت وردک

Email:
kabul@hafo.org
Mobile:
+93 786-838875
Website:
hafo.org

 

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK