سازمان رهبران آینده(اف ال اوو)

نظر ندارد
سازمان رهبران آینده(اف ال اوو)

پس منظر:

سازمان رهبران آینده یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی به هدف رهنمایی و بلند بردن ظرفیت زنان جوان برای بدست آوردن رهبری  آیندۀجامعه ایجاد گردید.

سازمان مذکور از هسته اصلی آن یعنی کلپ رهبران آینده با توسط بنیاد بین المللی برای سیتم انتخاباتی  در افغانستان ایجاد گردید. بنیاد سیستم های انتخاباتی  از سال ۲۰۱۰ بدینسو توانسته است که ۵۰۰  تن از زنان را از طریق برنامۀ  ”کلپ رهبران آینده”  آموزش دهد.

این یک برنامۀ آموزشی برای زنان جوان افغان از سن ۱۸- ۲۵ می باشد علاقمندی برای فعالیت های سیاسی در کشور دارند. یک گروپ از کسانی که این برنامه را فراگرفته بودند، فرصت های آموزشی را برای زنان جوانی که میخواستند در رهبری آیندۀ کشور شان سهم داشته باشند، مساعد ساختند کسانی که برنامۀ مذکوررا فراگرفته اند با پیش بینی ارایۀ خدمات از طریق برنامه های سازنده برای نسل جوان، اضافه می کنند که این نهاد به سلسلۀ برگزاری برنامه های آموزشی خویش از طریق برنامه سازمان رهبران آینده ادامه می دهد.

 یکی از اهداف عمدۀ  نهاد فوق همانا ایجاد شبکه زنان رهبر که در آینده رهبران سیاسی و اجتماعی افغانستان میشوند،  می باشد.

به ویژه سازمان رهبران آینده  می کوشد تا  از طریق  ارایۀ لکچر های آموزشی، برگزارش کارگاه ها و کار های عملی ، موارد مرتبط به دیموکراسی ، حکومتداری، مسایل مربوط به زنان،  رهبری و دیگر مهارت ها را به اعضای این سازمان به شکل عملی و نظری آموزش دهد.

 سازمان رهبران آینده  در نظر دارد تا فرصت ها را  برای داد خواهی و ایجاد سهولت  برای اگاهی دهی  عامه  کار در مورد مسایل مهم ایجاد نماید.  سازمان  رهبران آینده،  در سال ۲۰۱۲ در  وزارت اقتصاد افغانستان راجستر گردید ه و از جملۀ نهاد های جامعۀ مدنی است که در بورد شبکه انتخاباتی فعالیت می کند

 دفتر مرکزی این موسسه در شهر کابل موقعیت داشته و دفاتر ولایتی آن در ولایت های بامیان، بلخ، هرات، ننگرهار، قندهار، بلخ، نمیروز، فراه، غور و بادغیس فعالیت دارند.

 دیدگاه :

عرض اندام کردن منحیث یک نهاد مستقل و خودکفا و والا در بخش رهبری جوانان در سطح کشور.

تلاش برای ایجاد یک شبکۀ از زنان تحصیلکرده برای رهبری آیندۀ افغانستان،  جهت دادخواهی برای حکومت داری خوب، حقوق زنان و تغییرات مثبت در افغانستان.

ماموریت :

توانمند ساختن زنان رهبر از طریق برنامه های آموزشی و انکشاف مهارت های شان.

فعالیت ها و فرصت های طلایی دیگر برای رشد شخصیت ها طرح گردیده تا انکشاف دادن مهارت های شان جای که مولفه رهبری بیشتر درک  میشود به معرض اجرا قرار گیرد.  این طریقه اعضا را قادر میسازد تا بیشتر به قدرت بالقوۀ رهبری شان دست یافته و بیشتر آماده شوند تا به صورت فعالانه  شامل فعالیت های آیندۀ کشور با ایجاد حس تفکر و مشارکت مدنی شان گردند.

 اهداف :

۱  –  آموزش دادن  و بلند بردن مهارت ها :

   ارایۀ برنامه های آموزشی برای تقویت و بلند بردن ظرفیت های رهبری برای زنان افغان.

آموزش دهی برنامه های تعلیمی مدنی و بلند بردن مهارت ها،  وسعت بخشیدن فعالیت های رهبری، اعتمادسازی، صحبت کردن در ملاء عام و پژوهش.

۲  -  شبکه سازی :

 استحکام بخشیدن شبکه رهبران زنان جوان افغان در سراسر کشور، جای که اعضای آن میتوانند نظریات و تجارب خویش را تبادله نمایند. ایجاد شبکه ها باعث میشود که ارتباطات به گونۀ بی سابقه میان اعضا به صورت مداوم ادامه یابد که این کار خود معرف فرصت ها، حمایت ها و نظارت می گردد،ایجاد ارتباطات با شبکه های بین المللی زنان که از تجارب شان بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

۳  -   دادخواهی و دسترسی عامه:

ارتقای ظرفیت جوانان در بخش دادخواهی و آموزش دسترسی عامه که تاکید آن بالای حقوق زنان و نقش جوانان برای پیشرفت جامعه است.

 ۴ -  بلند بردن اگاهی عمومی :

جوانان دانش در اشاعۀ دانش شان می کوشند تا از این طریق آگاهی عام مردم را پیرامون موضوعات مهم افزایش دهند.  این بخش شامل انتخابات شفاف، حکومت داری خوب، مشارکت مردمی، حقوق زن و تشویق جوانان افغانستان می باشد.

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK