مجتمع جوانان افغان

نظر ندارد
مجتمع جوانان افغان

دیدگاه:
۱٫ داشتن تعهد کاری تاختم برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
۳٫ نشست باکاندیدای شورای ولایتی
ماموریت:
داشتن تعهد کاری تا آخر برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
هدف:
داشتن تعهد کاری تا آخر برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
معرفی خلص:
۱٫ داشتن تعهد کاری تاختم برنامه
۲٫ تشکیل تیم کاری توسط مسئول برنامه
۳٫ نشست باکاندیدای شورای ولایتی
ساحه فعالیت:
آموزش اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر برای بالا بردن شعور اجتماعی مردم نسبت به حقوقشان بخصوص در زمینه های انکشاف حقوق زن و اطفال.هرات افغانستان
محل فعالیت:
زمینه سازی برای تنظیم و کنترل جمعیت با تدویر ورکشاپها ،سمینارها ،گردهمایی ها و نمایشگاه ها هرات افغانستان

——–
Email:
sohrabzarbafiyan@yahoo.com
Mobile:
+93796257283
Website:
www.civil.rozfa.com

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK