مرکز مطالعات دپیلوماسی افغانی یا ( ADSC)

نظر ندارد
مرکز مطالعات دپیلوماسی افغانی یا ( ADSC)

 دیدگاه :

موسسه مذکور یک مرکز اختصاص یافته و منبع خوب معلوماتی برای اعضای این نهاد ، روسای دولتی ، پالیسی و تصمیم گیرینده گان ، تجاران ، ژورنالستان ، اموزگاران شاگردان ، رهبران جامعه مدنی و دینی ، و کسانی دیگرکه علاقمندی برای بدست اوردن کمک در راستای بهتر دانستن پالیسی ها در سطح جهان بخصوص پالیسی جهان در قبال افغانستان ، بوده می تواند.

ماموریت :

نهاد فوق یک موسسه غیر دولتی ، حزبی ، انتفاعی ، مستقل ، مرکز فکری ، نشر کردن ، راه اندازی پژوهش های و تحلیل ها به سطح کشور منطقه و موارد جهانی ، انکشاف دادن برنامه های اکادمیک که رابطه تنگاتنگ با دیپلوماسی داد ، و حتی برنامه ای استراتیژیک و رهبری.

موسسه مذکور درجستجوی ایجاد پل ارتباطی میان مراکز اکادمی ، سکتور های خصوصی ، جامعه مدنی و دولتی ، و شکستاندن تمامی دیوار های سنتی  و جداسازی انها می باشد.

اهداف :  موسسه مذکور در سال ۲۰۱۱ ایجاد و ماموریت های خویش را چنین به پیش برده است:

الف: برگزاری جلسات ، میز های گرد ، بحث ها ، سمینار ها ، کنفرانس ها و ورکشاپ ها جائیکه روسای دولتی ، اعضای پارلمان، رهبران جوان ، اشخاص دارای مفکوره برجسته ، یکجا با اعضای این نهاد راه اندازی بحث های داخلی ، منطقوی و حتی جهانی.

ب:  برگزاری جرگه ها و مرکه های مشورتی از طریق مجرای های قدیمی برای حل مشکلات و بحران موجوده در جامعه مدنی افغانستان .

ت: نشر و پخش مسایل تحلیلی و ژورنال درمورد افغانستان ، منطقه وجهان به صورت هفته وار و انلاین.

ث: تولید و تهیه مقالات ، گزارشها ، و کتاب ها، برگزاری میز های گرد تحلیل از پالیسی های دولتی و ارائه توصیه ها.

ج: تهیه گزارش های تازه و تحلیلی در داخلی ، منطقوی ، و حوادث که در سطح جهان رخ می دهد و نشر ان در ویب سایت رسمی نهاد یعنی  و نشر مجله ربع وار به زبان های دری ، پشتو ، انگلیسی و عربی.

 معرفی مختصر:

مرکز مطالعات دیپلوماسی افغانی یک موسسه غیر دولتی ، حزبی ، انتفاعی ، مستقل ، مرکز فکری ، نشر کردن ، راه اندازی پژوهش های و تحلیل ها به سطح کشور منطقه و موارد جهانی ، انکشاف دادن برنامه های اکادمیک که رابطه تنگاتنگ با دیپلوماسی داد ، و حتی برنامه ای استراتیژیک و رهبری.

ای دی اس سی یک مرکز اختصاص یافته و منبع خوب معلوماتی برای اعضای این نهاد ، روسای دولتی ، پالیسی و تصمیم گیرینده گان ، تجاران ، ژورنالستان ، اموزگاران شاگردان ، رهبران جامعه مدنی و دینی ، و کسانی دیگرکه علاقمندی برای بدست اوردن کمک در راستای بهتر دانستن پالیسی ها در سطح جهان بخصوص پالیسی جهان در قبال افغانستان ، بوده می تواند.

 موسسه مذکور درجستجوی ایجاد پل ارتباطی میان مراکز اکادمی ، سکتور های خصوصی ، جامعه مدنی و دولتی ، و شکستاندن تمامی دیوار های سنتی  و جداسازی انها می باشد

موقعیت فعالیت : کابل

Email:
afghanidiplomacy@gmail.com
Mobile:
0744045509
Website:
www.afdiplomacy.af

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK