نهایی ساختن طرح کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی

نظر ندارد
نهایی ساختن طرح کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی

صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، می گوید: در نظر دارند تا چهار نشست را با اعضای نهاد های جامعه مدنی برگزار نماید. در این نشست ها طرح های اصلاحی کمیسیون ویژۀ  اصلاحات انتخاباتی با نهاد های مدنی شریک ساخته میشود و طرح های اصلاحی نهایی می شود.

ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از وعده های مهم رهبران حکومت وحدت ملی است . تضمین شفافیت انتخابات های آینده نیازمند اصلاحات بنیادی در سیستم انتخابات و نهاد های انتخاباتی می باشد.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK