گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی از تشکیل کمیتۀ گزینش کمشنران انتخاباتی استقبال می کند

نظر ندارد
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی از تشکیل کمیتۀ گزینش کمشنران انتخاباتی استقبال می کند

 این گروه کاری مشترک جامعه مدنی همچنان آغاز بکار کمیتۀ گزینش را یک گام به جلو در راستای برگزاری انتخابات سالم و شفاف می داند.

در یک نشست خبری که امروز دو شنبه در دفتر نی برگزار شد، مسؤان نهاد های جامعۀ مدنی به اعضای کمیتۀ گزینش هشدار دادند که باید زیر تأثیر گروه های سیاسی و زورمندان قرار نگرفته و مستقلانه در گزینش کمشنران کمیسیون های انتخاباتی اقدام ورزند.

این گروه کاری جامعۀ مدنی از کمیتۀ گزینش خواست تا از اصول شش گانۀ که این گروه ساخته است در گزینش افراد به عنوان کمشنر در کمیسیون های انتخاباتی استفاده کنند.

شفافیت از نخستین اصولیست که به باور این گروه باید کمیتۀ گزنیش در جریان کار آن را مد نظر داشته باشد.

در تهیۀ فهرست نامزدان کمشنران کمیسیون های انتخاباتی، باید اصول شایستگی، تجربه، پیشینۀ خوب، تحصیلات عالی و داشتن تجربه کافی در امور انتخاباتی را در نظر بگیرند.

افراد غیر سیاسی و غیر وابسته را باید به عنوان کمیشنران برگزید.

در گزینش کمشنران کمیسیون های انتخاباتی، برابری جنسیتی را در نظر بگیرند.

از افراد جنایت کار، مفسدین و ناقضین حقوق بشر به جدیت در کمیسیون های انتخاباتی جلوگیری گردد.

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK