نمایندۀ نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات در کمیتۀ گزینش مشخص شد

نظر ندارد
نمایندۀ نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات در کمیتۀ گزینش مشخص شد

یوسف رشید، مسؤل یکی از نهاد های جامعۀ مدنی در یک انتخابات سری و شفاف با گرفتن بیشترین رای از سوی نهاد های جامعۀ مدنی به عنوان نمایندۀ نهاد های جامعۀ مدنی در کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، انتخاب گردید.در این انتخابات که ۲۳ نهاد جامعۀ مدنی شرکت داشتند و پنج نامزد با هم رقابت نمودند.

صغرا سادات چهار رای، خلیل روفی ۷ رای حمیرا حقمل یک رای و حدود افغان دو رای و آقای یوسف رشید، با گرفتن ۹ رای، که اکثریت آرا را تشکیل می داد، به عنوان نمایندۀ جامعۀ مدنی در کمیتۀ گزینش کمشنران کمیسیون انتخابات، معرفی گردید.

 

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK