نشست دادخواهان رضاکار

نظر ندارد

نشست دادخواهان رضاکار با محترم غلام غوث نیکبین شاروال هرات و آقای رحیمی رییس اتحادیه ی صرافان برای جلب توجه مذید به هدف ایجادسرویس های بهداشتی درشهرهرات وکمک افراد خیرو تجارملی دراین امر خیر دایرگردید .دراین نشست محترم شاروال هرات وعده سپرد که خواست دادخواهان دراین راستا را حتمن درسال روان شمسی ۱۳۹۴ برآورده می سازد ودست کم دریک مورد ، پارک فرهنگ واقع مرکز شهر را بازسازی ودرآن کمپلکسی ازسرویس های بهداشتی بصورت مدرن آن، اعمار نماید . همچنان رییس اتحادیه ی صرافان ازفعالیت های فرهنگ دوستانه و خیرخواهانه ی دادخواهان رضاکاربه نیکی یادکرده وعده سپرد تا حمایت تجار ملی را دراین امرخیر جلب نماید.دراین نشست انسجام دهنده ی فعالیت های مدنی دادخواهان رضاکار ازشاروال هرات خواست تا بعد ازنیز این ازفعالیت های مستقلانه دادخواهان حمایت نمایدکه درمقابل شاروال هرات گفت : « دروازه ی ریاست شاروالی هرات همچنان برروی این فعالان بازاست و ما ازفعالیت هاوطرح های آنان حمایت می کنیم» .
به این وسیله ازتمام ادارات محترم دولتی و نهادها وسازمان های اجتماعی ، خطبا وملاامامان وهمچنان رسانه ها که با جبین گشاده ازما پذیرایی و به طرح ها ونظریات مان گوش داده ودر تحقق این برنامه ها تلاش نموده اند ،اظهارشکران می کنیم .

تهیه شده توسط: سهراب زربافیان

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK