مرکز تعلیمی زنان افغان یا ( ای دبلیو ایی سی )

نظر ندارد
مرکز تعلیمی زنان افغان یا ( ای دبلیو ایی سی )

 دیدگاه :

یک محیط که اعم از زنان و اطفال دارای حقوق انسانی عاری از خشونت و استثمار و یکجا کردن قدرت شان برای ایجاد یک اجتماع استوار با دموکراسی ، عدالت، مساوات جنسیتی.

اهداف:

برنامه نیرو بخشیدن زنان افغان ( ای دبلیو ایی پی):

 استراتیژی:  سازماندهی و منسجم ساختن زنان و گروپ های از جوانان برای روند بدست اوردن قدرت در جوامع مطابق به فعالیت ها و رسیدن به اهداف کاری شان.

پروژه :  انسجام زنان ، بلند بردن عواید ، ایجاد توده ها و شکل دهی زنان در شورا ها ، اگاهی دهی ، بلند بردن ظرفیت و اگاهی دهی درمورد جنسیت.

برنامه تعلیمی (ایی پی):

 استراتیژی : مطمن ساختن محافظت از حقوق اطفال ، همکاری و هماهنگ کردن موارد با دیپارتمنت های مختلف دولتی در مورد تعلیم و تربیه انها ، انکشاف دادن ان موارد و بلند بردن ظرفیت های شان.

 الف : بلند بردن ظرفیت – با وزارت های مرتبط، جامعه مدتی و سازمان های غیر دولتی.

ب:تعلیمات غیری رسمی – ایجاد مراکز اموزشی برای اطفال ، برگزاری صنفوف سواد اموزی ، برنامه های اگاهی دهی درمورد حقوق اطفال و زنان واموزش های حرفوی.

 ت: تعلیمات رسمی- تعلیمات اساسی- ایجاد مکتب ها رسمی.

  برنامه حفاظت از حقوق زنان و ارتقاع ان یا ( دبلیو ار پی پی پی ):

 استراتیژی:  وسعت بخشیدن روابط جنسسیتی از طریق تحریک حساسیت ها برای کاهش خشونت جنسیتی و اطمئنان بخشیدن بلند رفتن کمیت و کیفیت جنسیت.

ب: ایجاد شبکه/ اعمار ائتلاف ها ، ایجاد روابط با رسانه ها ، حفاظت از زنان یا پناه دادن انها ،معارفه حقوقی ، اگاهی دهی در مورد حقوق ، کمپاین ها برا ی احقاق حقوق زنان ، پژوهش ها ، چانه زنی / دادخواهی ، و نقش رسانه ها.

 ارتقاع دادن دموکراسی و ایجاد برنامه صلح یا ( پی دی پی بی):

 استراتیژی :وسعت بخشیدن مشارکت زنان در تصامیم و ساختار های دموکراتیک و روند مربوط به ان ، راه اندازی اموزش ها جنگ و صلح و مدیریت بالای هردو ، ایجاد اگاهی ها در مورد دموکراسی برای جوانان و زنان .

پروژه ها: اگاهی دهی ، ایجاد شوراها ، کمپاین های انتخاباتی، چانه زنی ها ، حقوق ، کمپاین های رسانه یی ، استوار سازی انستیتوت دموکراتیک، پژوهش ها ، شکل دهی جلسات ،  کار با علمای دین و انستیتوت ها ، شبکه کاری و اعمار ائتلاف ها یکجا با رهبران ان.

  برنامه انکشافی سازمان:

 استراتیژی:  بلند بردن ظرفیت های کارمندان ، مرور پالیسی ، قوت بخشیدن سیتم مدیریت ،  بررسی دیدگاه/ماموریت/ تطبیق قانون ، استخدام اشخاص با تجربه و موفق برای مقام های درست در برنامه ها ، ایجاد تحرک کارمندان ، پلان کاری بلند بردن و تخصیص بودجه ( ارتباط با سکتور های خصوصی)، جا به جا سازی شخص برای بلند بردن سرمایه و بازار.

 معرفی مختصر :

 موسسه ای دبلیو ایی سی یک نهاد غیر انتفاعی ،سیاسی و غیر دولتی بوده که  توسط یک گروپ از زنان تحصیل کرده با تشریک مساعی همه جانبه برای از بین بردن کمبودی های تسهیلاتی برای مها جرین افغان در اسلام اباد کشور پاکستان در سال ۱۹۹۱  ایجاد گردید.

  در کنار فراهم سازی حمایت های اساسی تعلیمی ( اموزش، اگاهی دهی ، وبرنامه سواد اموزی) این موسسه یک مکتب متوسطه را در اسلام اباد پاکستان ایجاد کرد تا افغانهای مهاجر مقیم پاکستان بتوانند ازنعمت سواد برخوردار شوند. موسسه مذکور همچنان  یک نهاد فعال در قسمت شبکه سازی زنان و به شکل گروپ وار بوده است که شامل ای دبلیو ان ، مرکز فرهنگی عرفان و رضوان میشد. این نهاد در حال حاضر در بیشتر از ۱۰ ولایت کشور به شمول کابل ، وردک ، پکتیا، لوگر، فاریاب، هرات ، ننگرهار، غور، پروان و بلخ فعالیت دارد.

 نهاد مذبور که یکی از سازمانهای است که توسط زنان در کشور رهبری میشود تجربه کافی در مورد قوت بخشیدن زنان که شامل دادخواهی در رهبریت، ایجاد مراکز در مجتمع ها ، شوراهای جوانان و زنان، با راه اندازی برنامه های اموزشی دادخواهی ظرفیت خویش را بلند برده اند موسسه فوق در راستای حقوق زنان و اطفال ، رفع جنگ و جدال ، از بین بردن خشونت علیه زنان ، با تشریک مساعی همه جانبه توانسته است که ظرفیت خویش را در بخش رهبری و دادخواهی در بین سازمان های دیگر داخلی و خارجی نیز بلند ببرد. ما در راستای ایجاد یک اجتماع می باشیم که در ان زنان حقوق سیاسی اقتصادی برابر با مردان داشته تا این حقوق بتواند باعث ارتقاع و انکشاف

اگاهی های زنان حمایت از روند دموکراسی شوند.

  از بدل تاسیس تا کنون  این موسسه  برای حمایت از زنان و اطفال اسیب پذیر در جامعه ازطریق راه اندازی برنامه های ابتکاری و پروژه ها که هدف شان همانا تقویت بخشیدن زنده گی زنان و  ارتقاع حقوق اطفال برای زنده گی بهتر می باشد کار کرده اند.  این موسسه از بدل تاسیس تا کنون تطبیق برنامه های زیرین را به عهده گرفته است که مانند بلند بردن اگاهی زنان و اطفال در مورد حقوق شان ، راه اندازی ورکشاپ های اموزشی با موضوعات مختلف ،  اموزش های حرفوی برای زنان ،  بلند بردن ظرفیت های مسلکی زنان ، اموزش های صحی ، تعلیمات صحی، برنامه سواد اموزی و تعلیمات در مورد صلح را شامل میشود.

 یکی از برنامه های با اولویت کاری این سازمان همانا حمایت از زنان از طریق مجهز ساختن جامعه برای از بین بردن خشونت علیه این قشر میباشد. این سازمان در سدد بدست اوردن هدف توسط ایجاد شورا ها زنان می باشد که از نزدیک باهم در جامعه کار می کنند و هدف  دیگرازین کار رشد وضعیت زنان در سطح فامیل  و جوامع شان است.

 شبکه های ای دبلیو ایی سی همرا ه با دیگر گروپ های کاری مدنی دست به دست هم داده برای داد خواهی و مساوات بدست اوردن حقوق عادلانه این طبقه کمپاین های فعال را برای تطبیق برنامه های کاری در سطح ملی و بین المللی که توسط دولت و جامعه بین المللی تهیه گردیده است کار می کنند. موسسه مذکور همچنان خدمات حقوقی و حمایت های مالی برای قربانیان خشونت ها و همچو قضایا ارائه می دارد.

 محل فعالیت ها :

کابل ، ننگرهار، لغمان ، لوگر، پکتیا، میدان وردک ، بلخ ، کاپیسا ، پنجشیر، هرات ، فاریاب.

موقعیت فعالیت ها :

 زنان و اطفال در افغانستان.

Email:
sarem@awec.info
Mobile:
0777761343
Website:
www.awec.info

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK