عده ی ازدادخواهان رضاکار درنشست مشترکی با مسوولان نهادهای مدنی همکار،درمورد انتقال فعالیت های دادخواهی بصورت مستقل آن بحث وتبادل افکارنمودند

نظر ندارد
عده ی ازدادخواهان رضاکار درنشست مشترکی با مسوولان نهادهای مدنی همکار،درمورد انتقال فعالیت های دادخواهی بصورت مستقل آن بحث وتبادل افکارنمودند

دراین نشست به نمایندگی ازانجمن ملی نابینایان قاضی عبدالرحمن شریفی ،به نمایندگی ازبنیاد خیریه ی انفاق ونوعدوستی پیرهرات استاد عبدالعلی بارکزی ، به نماینده گی ازشورای متخصصان آقای فرهاد ،به نمایندگی ازمجمع ملی جوانان خانم عباسی وبه نمایندگی ازاتحادیه ی زنان شاغل خانم انصاری ازموثریت کاردادخواهان رضاکار درطی مدت ابرازخرسندی نموده و وعده دادند که این فعالیت هارا بصورت مستقلانه ازجانب نهادها ودادخواهان رضاکارخویش به پیش خواهند برد
گفتنی است به زودی نمایندگان این نهادها ودادخواهان رضاکار دریک کارگاه آموزشی هفت روزه درکابل که پیرامون ثبات مالی نهادهای یادشده که درسطح زون ها دایر مـــــــی گردد ،شرکت وازتجارب آن برای بهبود وضعیت مالی وجذب کمک ها ی مردمی و موسسات به هدف ارتقای ظرفیت خود خواهند آموخت

تهیه شده توسط سهراب زربافیان.

About the author

admin

نظر ندارد

نظر بدهید
         


Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK